ustajnenie-na-web-upravene

Chov koňa krok za krokom

Skôr ako sa rozhodnete

chovať koňa, myslite v prvom rade na neho.

Iba korektné požiadavky, zodpovedajúce schopnostiam a možnostiam koňa, trvalý ohľad na jeho fyzickú a psychickú pohodu, vedú k dôvernému partnerstvu, ktoré spätne pozitívne pôsobí na človeka.

Iba systematicky a dôkladne prijazdený a trénovaný kôň môže podávať požadované výkony bez ohrozenia zdravia.

Iba psychicky a fyzicky zdravý kôň, ktorému uľahčíte bremeno, bude Vašim ochotným a dlhovekým spoločníkom, iba dôvera medzi obomi partnermi zníži riziko nehôd v náročnom prostredí súťaží a rekreačnom športe.
(Peter Kreinberg, Základný kurz westernového jazdenia, Vydavateľstvo Brázda, s.r.o.)

Akého koňa si vyberiete

záleží od toho, aký kôň sa Vám páči a hlavne od toho,
čo chcete s koňom robiť (rekreačne jazdiť, jazdiť s deťmi, venovať sa jazdeckému športu - parkúr, pólo, western a rodeo, pomoc pri práci - ťahanie nákladu).

Keď sa rozhodnete

poraďte sa s odborníkmi, ktoré plemeno je pre danú činnosť najvhodnejšie,
aké podmienky potrebuje, aby sa harmonicky vyvíjal,
zistite, či ste schopný poskytnúť kvalitný výcvik a starostlivosť tak, aby ste mu neublížili po fyzickej ani po psychickej stránky,
kde ho ustajníte (vo vlastnej stajni, na ranči, alebo využijete možnosť krátkodobých výcvikových pobytov na ranči),
zistite si roszah a úroveň služieb rančov, ktoré kone ustajňujú,
prečítajte si inzeráty, navštívte stajne, hľadajte v databáze koní.

Administratívne úkony spojené s kúpou a chovom koňa

Chov koní a podmienky správnej chovateľskej praxe v chove koní upravujú a riadia zákony
č. 488/2002 Z.z. z 19. júna 2002 o veterinárnej starostlivosti,
č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,
č. 194 Zb. z 13. mája 1998 o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
č. 194/98 Z.z. § 18, ods. 4,
č. 194/98 Z.z. § 3, ods. 1 písm. j,
č. 93/623/EHS a 2000/68/ES,
č. 39/2007 Z.z.,
Štatúty PK čl. 7,
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z.z.

Transport - podmienky premiestňovania koní podliehajú zákonu 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Vyžaduje sa osvedčenie, ktoré vydáva vydáva Štátna veterinárna správa.
viac...

Centrálna evidencia koní (CE)
Cieľom zavedenia CE je uplatniť systémový prístup pri usmerňovaní šľachtiteľských programov plemien koní chovaných na Slovensku, poskytnúť MP SR a iným oprávneným subjektom objektívne informácie o početných stavoch, o kvalite plemenársky cenných jedincov ako i celej populácie koní chovaných na Slovensku, pohotovými informáciami pre chovateľov prispievať k povzneseniu chovateľskej úrovne na Slovensku. Vzťahuje sa na všetky plemená nachádzajúce sa na území Slovenska.
CE vykonáva Národný žrebčín, š.p., Topoľčianky

Životné číslo koňa
je identifikačný znak koňa, ktorý obsahuje číselný kód krajiny, kód národnej organizácie, číslo okresu, plemeno, výpal zpravej sedlovej strany, rok narodenia. Kódy nájdete vo Zväze chovateľov koní Slovenska

Pas koňa (osvedčenie o pôvode koňa) vydáva na základe žiadosti chovateľa Centrálna evidencia koní Slovenska. Poplatok za pas je 100 SK (3,32 EUR) + poštovné dobierkou. Tlačivo žiadosti získate vo Zväze chovateľov koní Slovenska ana jeho internetovej stránke.
viac...

Krvné skúšky - testy overovania pôvodu koní vykonáva Štátny plemenársky ústav v Nitre - Lužiankach. Krvné vzorky sa odoberajú do skúmaviek, ktoré ústav zašle chovateľovi na základe žiadosti. Tlačivá pre záujemcov o testáciu overovania pôvodu ukoní nájdete na stránke Zväze chovateľov koní Slovenska.
Sprievodné tlačivo na zistenie DNA genotypu a overenie pôvodu koňa nájdete na štátny podnik Plemenárske služby SR vNitre - Lužiankach. Nájdete ho aj na stránke Zväzu chovateľov koní na Slovensku.


Rádiofrekvenčná identifikácia koní (RFID) - Čipovanie koní na Slovensku

Inseminácia - výkon a podmienky inseminácie koní stanovuje zákon č. 194/98 Zz z 13.5.1998  

Zoznam Regionálnych veterinárnych správ

Veterinárna starostlivosť

odborné články pracovníkov Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach uverejnené na stránke Zväzu chovateľov koní na Slovensku.

Pripúšťanie - spôsob chovu a najmä termín pripúšťania kobýl ovplyvňuje ich plodnosť.

Pôrod a jeho priebeh. Je vždy dobré v prvých 24 hodinách po narodení žriebäťa zavolať veterinárneho lekára, aby vyšetril žriebä aj kobylu.

Prvé dni a hodiny žriebäťa

Výživa žriebäťa

Pastva

Vakcinácia

Výživa

Administratíva spojená s jazdeckým športom

Jazdecký šport sa riadi podľa jazdeckých pravidiel schválených národnými jazdeckými federáciami. Na Slovensku ich vydáva Slovenská jazdecká federácia Slovenská asociácia western ridingu a rodea.

Kompletný informačný servis

Zväz chovateľov koní na Slovensku
Zákony, vyhlášky, pravidlá a tlačivá.

Slovenská jazdecká federácia
Pravidlá, kalendáre podujatí, výsledky.