Hipoterapia

Ranč na Striebornom jazere Galanta spolupracuje s rehabilitačným centrom Renona Rehabilitation.

Prvé zmienky o využití koňa na liečebné účely pochádzajú od Hypokrata, ktorý bol považovaný za otca medicíny a ktorý odporúčal jazdu na uvoľnenie stuhnutého svalstva. Hippoterapia patrí medzi komplexné rehabilitačné metódy a vychádza z neurofyziologických základov. Využíva koňa na liečebné účely a jej pôsobenie je komplexné. Zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie. Pohyb koňa je základný liečebný rehabilitačný prostriedok, preto ho musí hippoterapeut vedieť posúdiť. Posudzuje sa pravidelnosť, to znamená pravidelné a rytmické striedanie končatín. Ak je arytmické, kôň kríva. Ak je čistota chodu správna, kôň nezametá a nerozhadzuje končatinami. Pri posúdení chodu koňa sa pozerá aj na priestorovosť - dĺžku kroku, akciu - výšku a spôsob dvíhania končatín, kadenciu - počet krokov za časovú jednotku, kmih - energia pohybu závislá na odraze končatín a temperament koňa, ruch - rýchlosť, tempo chodu a mäkkosť kroku.

V Renona Rehabilitation vďaka hippoterapí dosahujeme:

 • normalizácia svalového napätia
 • koordinácia pohybov
 • zlepšenie rovnováhy
 • reedukácia reči
 • zvyšovanie sebadôvery
 • úprava svalovej dysbalancie
 • mobilizácia kĺbov
 • zlepšenie emočného vzťahu k cvičeniu
 • energetické posilnenie pacienta
 • narúšanie patologických stereotypov
 • úprava pohybovej symetrie
 • rytmizácia organizmu
 • facilitácia senzorickej integrácie
 • facilitácia nových motorických programov

Účinky hippoterapie

Koordinácia trupu:

Počas hippoterapie sa musí pacient neustále adaptovať a koordinovať pohyb svojho tela voči pohybovým podnetom koňa. Koordinácia pri pohybe vpred je pomerne ľahká. Pri pohybe do oblúka si vyžaduje zvýšený funkčný výkon polovice tela na vonkajšej strane oblúka. Pacienti, ktorí nereagujú adekvátne vplyvom oslabenej strany (hemiparetici), robia oblúky s oslabenou stranou na vnútornej strane oblúka. Dosahuje sa najsymetrickejšie držanie trupu.

Regulácia svalového napätia:

Pohyb koňa, ktorý je rytmický, priaznivo pôsobí na spastické svaly, a to relaxačne, a hypotonické svaly - svaly so zníženým napätím tonizuje. Je však dôležitý rytmus kroku. Pomalý a pravidelný krok uvoľňuje spasticitu a rýchly krok ovplyvňuje hypotóniu. Regulácia svalového napätia je základný predpoklad na zlepšenie pohybových funkcií a koordinácie. Okrem kroku koňa pôsobí na organizmus aj jeho teplota, ktorá je vyššia ako u človeka a spolu s konským krokom pôsobí na svaly a telo. Podporuje ich uvoľnenie.

Zlepšenie reči:

Veľmi dôležité je ovplyvnenie rečových funkcií a reči u detí. Reč úzko súvisí so správnou motorikou a pri motorickom poškodení býva častokrát poškodená aj reč. Hippoterapia ju výrazne ovplyvňuje a zlepšuje. U detí s DMO dochádza k jej zlepšeniu vďaka uvoľneniu bránice, prehĺbeniu dýchania.

Zlepšenie dýchania:

Pravidelný a rytmický pohyb ovplyvňuje reguláciu a ekonomizáciu dýchania. Vďaka nemu sa stimuluje svalstvo hrudníka, brucha, panvového dna a bránice, ktoré tvoria správny priebeh dychovej vlny. Húpavý a pomalý pohyb koňa v kroku navodzuje pravidelné dýchanie. Sediaci alebo ležiaci pacient na koni vníma rytmus koňa celým telom a vo svojom podvedomí ho preberá a prispôsobuje mu svoje dýchanie a pohyb. Vhodné je striedanie rýchlejšieho a pomalšieho tempa v kroku na podporu dýchania. Ak je tempo rýchlejšie, pacient sa snaží udržať rovnováhu, napne svaly, čo môže viesť k zadržaniu dychu, následné spomalenie kroku vyvolá uvoľnenie svalového napätia a dýchanie sa prehĺbi.

Tréning rovnováhy:

Krok koňa si vyžaduje permanentné udržiavanie rovnováhy, ktoré je podmienené pohybom koňa vpred. Vplyvom rytmického kmitania a zmenami tempa kroku koňa dochádza k stimulácii pohybového aparátu a k stimulácii rovnovážneho aparátu a následnému tréningu koordinácie.

Polohovanie:

Polohovanie sa využíva najmä na uvoľnenie spasticity a kontraktúr. Využíva sa pred a počas cvičebnej jednotky, a to počas chôdze koňa alebo v jeho stoji. Polohovania poznáme pozdĺžne na chrbte, na bruchu a priečne polohovanie.

Tréning percepcie:

Na pacienta počas hipoterapie vplýva množstvo vnemov. Je nevyhnutné, aby ich pacient začal vnímať, aby sa im otvoril tým, že si začne uvedomovať svoje telo, jeho pohyby a polohu jednotlivých častí. Sústredíme ich na vnímanie pohybu koňa, jeho telesnej teploty, pohybu krku a pliec. Vďaka uvedomeniu si týchto podnetov automaticky prechádza na uvedomenie si vlastného tela.

Nácvik senzorickej integrácie:

Hippoterapia ovplyvňuje hmatovú a hĺbkovú citlivosť prostredníctvom tlaku, protitlaku a tepla. Šíria sa zrakové a sluchové podnety, zvýšením množstva senzorických podnetov sa zlepšuje schopnosť CNS prijímať vnemy z vnútorného a vonkajšieho prostredia a reagovať na ne adekvátnym spôsobom, čím sa zlepšuje senzomotorická integrácia pacienta s prostredím.


Komu sú určené terapie

Terapie sú venované deťom (od 6. mesiacov, v opodstatnených prípadoch už od 6 mesiacov) a dospelým, na základe odporučenia lekára alebo psychológa.

Hiporehabilitácia
je vhodná hlavne pri poruchách hybnosti: neurologické ochorenia (detská mozgová obrna, sklerosis multiplex,stavy po traumách, zápaloch, poruchy koordinácie rovnováhy, chôdze, sedu, aktívneho držania trupu, hlavy, pohybových stereotypov, reči, úchopu a pod.) a ortopedické ochorenia (skoliózy, chybné držanie tela, hypermobilita a pod.)

Pedagogicko-psychologické jazdenie
je určené hlavne deťom s poruchami správania, pozornosti, vnímania, reči, so zmyslovými a duševnými poruchami, poruchami učenia, problémami v emocionálnej a sociálnej oblasti, ako aj ľuďom s problémami ako organické duševné poruchy, schizofrénie, afektívne poruchy, neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresom, poruchy osobnosti, správania a emócií a pod. Hipoterapia ako celok je vhodnou formou terapie pri kombinovaných psychomotorických a senzomotorických postihnutiach.

Hipoterapiu uskutočňujeme len cez Rehabilitačné centrum Renona Rehabilitation.